AVÍS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES


AVÍS LEGAL.

El lloc web www.sonoritzacionspolo.com és un lloc web administrat per Pedro Garanto Fillat, amb NIF número 43712818F

Si desitja contactar amb nosaltres trobareu a Carrer Tàrrega 51, de BALAGUER, província de LLEIDA amb Codi Postal 25600 Espanya, mitjançant l'adreça de correu electrònic info@sonoritzacionspolo.com, o si ho prefereix, trucant-nos per telèfon al número 699.949.630.

OBJECTE:
Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis oferts per www.sonoritzacionspolo.com, així com per a la recepció de possibles clients.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.sonoritzacionspolo.com, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements que conté són titularitat de Pere Garanto Fillat, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.

El portal www.sonoritzacionspolo.com, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Pere Garanto Fillat són titulars o legítimes llicenciatàries.

CONTINGUTS:
Es facilita a través d'aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d'aplicació.

ACCÉS I ÚS:
Tant l'accés a aquesta pàgina web, com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d'accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de Pere Garanto Fillat.

Es considerarà terminantment prohibit l'ús d'aquesta pàgina web amb fins il·legals o no autoritzats.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

Tanmateix, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Pere Garanto Fillat, ni els alteri total o parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Pere Garanto Fillat".

Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi Pere Garanto Fillat, presentar les pàgines de www.sonoritzacionspolo.com, o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

RESPONSABILITAT:
Pere Garanto Fillat no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per l'ús il · legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a en sí.

SERVEI:
Pere Garanto Fillat es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

GENERALS:
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de Pere Garanto Fillat, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web, els Jutjats i Tribunals del domicili del usuari. L'accés a la pàgina web www.sonoritzacionspolo.com implica l'acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

HIPERENLLAÇOS:
Els hiperenllaços continguts en el lloc web www.sonoritzacionspolo.com poden dirigir a pàgines web de tercers. Pere Garanto Fillat no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre Pere Garanto Fillat ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars de els llocs on es trobin.

ÚS DE COOKIES:
Pere Garanto Fillat pot utilitzar cookies quan un Usuari navegui per les pàgines web del Portal. Les cookies s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Pere Garanto Fillat reconegui les preferències sobre els continguts del Portal seleccionats en visites anteriors pels Usuaris, per poder recordar les seves preferències sense que hagin de tornar a seleccionar-les en visites posteriors.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal · lació de cookies al seu disc dur.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Portal, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal · lació de les cookies enviades per Pedro Garanto Fillat, sense perjudici que, en aquest cas, sigui necessari que l'Usuari hagi de realitzar aquesta selecció en cada ocasió que visiti el Portal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

GENERAL:
Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, Pere Garanto Fillat, l'informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Pere Garanto Fillat, fa saber l'existència d'uns fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, titularitat de Pedro Garanto Fillat, per les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. Els esmentats fitxers es troben inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al que pot accedir l'usuari per comprovar la situació dels mateixos.

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:
Pere Garanto Fillat, ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

ÀMBIT D'APLICACIÓ:
L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informació per tal de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de Pedro Garanto Fillat, que continguin dades de caràcter personal , així com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti.

Tot el personal contractat per Pedro Garanto Fillat i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la normativa, amb especial atenció pel que fa a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per Pedro Garanto Fillat.

RECOLLIDA DE DADES:
L'ús i navegació pel lloc web no necessita la recollida de cap dada personal llevat de l'àrea de contacte, on se sol · liciten unes dades mínimes que permetin atendre degudament la sol · licitud. En aquests casos sempre que es sol · licitin dades personals a través de formularis, en el moment de la recollida de les dades, l'usuari serà degudament informat dels drets que l'assisteixen.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

EXERCICI DE DRETS:
Els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, podran ser exercitats per l'usuari, o qui a aquest representi, mitjançant sol · licitud escrita i signada, dirigida a Pere Garanto Fillat, Carrer Tàrrega 51, de BALAGUER província de LLEIDA, amb Codi Posta 25600 , Espanya. No obstant això podran utilitzar altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

CONSENTIMENT:
L'usuari prestarà el seu consentiment perquè Pedro Garanto Fillat pugui fer ús de les seves dades personals per tal de prestar un correcte compliment dels serveis sol · licitats.

L'emplenament del formulari inclòs en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Pere Garanto Fillat, implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de Pedro Garanto Fillat.

Al temps de la petició d'aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició al tractament de les seves dades.

CESSIÓ A TERCERS:
Pere Garanto Fillat no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:
Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre Pere Garanto Fillat i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent Pere Garanto Fillat al'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut de la informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que Pere Garanto Fillat pogués proporcionar. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre Pere Garanto Fillat i el client es preservi en totes les comunicacions, el client / usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:
Pere Garanto Fillat es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que es deriven de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en la pàgina web de Pere Garanto Fillat.


AVISO LEGAL.

El sitio web www.sonoritzacionspolo.com es un sitio web administrado por Pedro Garanto Fillat, con NIF número 43712818F

Si desea contactar con nosotros encontrará en Calle Tàrrega 51, de BALAGUER, provincia de LLEIDA con Código Postal 25600 España, mediante la dirección de correo electrónico info@sonoritzacionspolo.com, o si lo prefiere, llamando por teléfono al número 699 949. 630.

OBJETO:
Esta página web ha sido diseñada para dar a conocer los servicios ofrecidos por www.sonoritzacionspolo.com, así como para la recepción de posibles clientes.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
Los derechos de propiedad intelectual de la página www.sonoritzacionspolo.com, su código fuente, diseño, estructuras de navegación y los distintos elementos que contiene son titularidad de Pedro Garanto Fillat, a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, de acuerdo con la legislación española y de la unión europea aplicable.

El portal www.sonoritzacionspolo.com, las páginas que comprende y la información o elementos contenidos en las mismas, incluyen textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones gráficas, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nombres comerciales, u otros signos distintivos , protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial, de los cuales Pedro Garanto Fillat son titulares o legítimas licenciatarias.

CONTENIDOS:
Se facilita a través de esta Web información acerca de servicios destinados a conocimiento público que en todo caso se sujetarán a los términos y condiciones expresamente detallados en cada momento, los cuales se sujetarán a las distintas disposiciones legales de aplicación.

ACCESO Y USO:
Tanto el acceso a esta página web, como el uso que pueda hacerse de la información y contenidos incluidos en la misma, será de la exclusiva responsabilidad de quien lo realice.

Las condiciones de acceso a este Web estarán supeditadas a la legalidad vigente y los principios de la buena fe y uso lícito por parte del usuario de la misma, quedando prohibido con carácter general cualquier tipo de actuación en perjuicio de Pedro Garanto Fillat .

Se considerará terminantemente prohibido el uso de esta página web con fines ilegales o no autorizados.

Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo de reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo de soporte y medio, de las obras antes referidas, creaciones y signos distintivos sin autorización previa y expresa de sus respectivos titulares. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir infracción sancionable por la legislación vigente.

Sin embargo, por su cuenta y riesgo, el usuario podrá descargar o realizar copia de tales elementos exclusivamente para su uso personal, siempre que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual o industrial de Pedro Garanto Fillat, ni los altere total o parcialmente. En ningún caso, ello significará una autorización o licencia sobre los derechos de propiedad de Pedro Garanto Fillat ".

Queda prohibido, salvo en los casos que expresamente lo autorice Pedro Garanto Fillat, presentar las páginas de www.sonoritzacionspolo.com, o la información que contienen bajo frames o marcos, signos distintivos, marcas o denominaciones sociales o comerciales de otra persona, empresa o entidad.

RESPONSABILIDAD:
Pedro Garanto Fillat no se hace responsable bajo ningún concepto por ningún tipo de daño que pudiesen ocasionar los Usuarios a la presente página Web, oa cualquier otra, por el uso ilegal o indebido de la misma, o de los contenidos e informaciones accesibles o facilitados a través de ella.

SERVICIO:
Pedro Garanto Fillat se reserva el derecho de suspender el acceso a su página web, sin previo aviso, de forma discrecional y temporal, por razones técnicas o de cualquier otra índole, pudiendo asimismo modificar unilateralmente tanto las condiciones de acceso, como la totalidad o parte de los contenidos en ella incluidos.

GENERALES:
Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Página Web de Pedro Garanto Fillat, será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de esta página web, los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario. El acceso a la página web www.sonoritzacionspolo.com implica la aceptación de todas las condiciones anteriormente expresadas.

HIPERENLACES:
Los hiperenlaces contenidos en el sitio web www.sonoritzacionspolo.com pueden dirigir a páginas web de terceros. Pedro Garanto Fillat no asume ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios que pudieran aparecer en dichos sitios, que tendrán exclusivamente carácter informativo y que en ningún caso implican relación alguna entre Pedro Garanto Fillat ya las personas o entidades titulares de tales contenidos o titulares de los lugares donde se encuentren.

USO DE COOKIES:
Pedro Garanto Fillat puede utilizar cookies cuando un Usuario navegue por las páginas web del Portal. Las cookies se asocian únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un Usuario anónimo), y no proporcionan por sí mismas el nombre y apellidos del Usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que Pedro Garanto Fillat reconozca las preferencias sobre los contenidos del Portal seleccionados en visitas anteriores por los Usuarios, para poder recordar sus preferencias sin que tengan que volver a seleccionarlas en visitas posteriores.
< br /> El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro.

Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. Para utilizar el Portal, no resulta necesario que el Usuario permita la instalación de las cookies enviadas por Pedro Garanto Fillat, sin perjuicio de que, en este caso, sea necesario que el Usuario tenga que realizar esta selección en cada ocasión que visite el Portal.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.

GENERAL:
A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, Pedro Garanto Fillat, le informa que cumple íntegramente con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y con los compromisos de confidencialidad propios de su actividad.

Pere Garanto Fillat, hace saber la existencia de unos ficheros automatizados de datos de carácter personal, titularidad de Pedro Garanto Fillat, para las finalidades propias de gestión, comunicación e información. Dichos ficheros se encuentran inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, al que puede acceder el usuario para comprobar la situación de los mismos.

MEDIDAS Y NIVELES DE SEGURIDAD:
Pere Garanto Fillat, ha adoptado las medidas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
La estructura de ficheros, equipos y sistemas de información para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos, se aplicarán a todos los ficheros, temporales o permanentes, titularidad de Pedro Garanto Fillat, que contengan datos de carácter personal, así como a cualquier equipo o sistema de información que los trate.

Todo el personal contratado por Pedro Garanto Fillat y sus Encargados de Tratamiento, están obligados al cumplimiento de la normativa, con especial atención en cuanto a sus funciones y obligaciones, que serán debidamente determinadas por Pedro Garanto Fillat.
< br /> RECOGIDA DE DATOS:
El uso y navegación por el sitio web no necesita la recogida de ningún dato personal a excepción del área de contacto, donde se solicitan unos datos mínimos que permitan atender debidamente la solicitud. En estos casos siempre que se soliciten datos personales a través de formularios, en el momento de la recogida de los datos, el usuario será debidamente informado de los derechos que le asisten.

Para que la información que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga errores pedimos a nuestros clientes y usuarios que nos comuniquen, a la mayor brevedad, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter personal.

EJERCICIO DE DERECHOS:
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrán ser ejercitados por el usuario, o quien a este represente, mediante solicitud escrita y firmada, dirigida a Pedro Garanto Fillat, Calle Tàrrega 51, de BALAGUER provincia de LLEIDA, con Código Posta 25600, España. Sin embargo podrán utilizar otros medios que permitan reconocer la identidad del cliente que ejercite cualquiera de los anteriores derechos.

CONSENTIMIENTO:
El usuario prestará su consentimiento para Pedro Garanto Fillat pueda hacer uso de sus datos personales para prestar un correcto cumplimiento de los servicios solicitados.

La cumplimentación del formulario incluido en el sitio o el envío de correos electrónicos u otras comunicaciones a Pedro Garanto Fillat, implica el consentimiento expreso del cliente a la inclusión de sus datos de carácter personal en el referido fichero automatizado, titularidad de Pedro Garanto Fillat.

Al tiempo de la petición de esta información, se comunicará al cliente o usuario del destinatario de la información, de la finalidad para la cual se recogen los datos, de la identidad y dirección del responsable del fichero y de la facultad del usuario de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos.

CESIÓN A TERCEROS:
Pedro Garanto Fillat no cede datos de carácter personal sin el consentimiento expreso de sus titulares, que deberá ser concedido en cada ocasión, siendo sólo cedidos con la finalidad expresada y siempre con el consentimiento del usuario o cliente.
< br /> CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL:
Los datos recogidos en todas las comunicaciones privadas entre Pedro Garanto Fillat y los clientes o usuarios serán tratados con absoluta confidencialidad, comprometiéndose Pedro Garanto Fillat obligación de secreto de los datos de carácter personal, a su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias que eviten su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan datos de carácter personal.

Además, también tendrá la condición de confidencial la información de cualquier tipo que las partes intercambien entre sí, aquella que estas acuerden que tiene tal naturaleza, o la que simplemente ver sobre el contenido de la información. La visualización de datos a través de Internet, no supondrá el acceso directo a los mismos, salvo consentimiento expreso de su titular para cada ocasión.

Recomendamos al cliente que no facilite a tercero alguno su identificación, contraseña o números de referencia que Pedro Garanto Fillat pudiera proporcionar. Asimismo, para garantizar que la protección del secreto profesional entre Pedro Garanto Fillat y el cliente se preserve en todas las comunicaciones, el cliente / usuario no debe revelar la información confidencial a terceros.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Pedro Garanto Fillat se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y protección de datos con el objeto de adaptarlo a las novedades legislativas o jurisprudenciales, así como las que se derivan de códigos tipo existentes en la materia, o por decisiones corporativas estratégicas, con efectos de la fecha de publicación de dicha modificación en la página web de Pedro Garanto Fillat.

Novetats.

Aquest any vam obrir la temporada de discomòbils de gran format a Oliana, a la Festa Flaix. En podeu veure l'aftermovie en aquest enllaç.

Us recordem també que a Sonoritzacions Polo disposem de inflables de diferents temàtiques i tamanys que faran que el joc dels nens en la vostra festa sigui un bonic record.

Totes les atraccions cumpleixen les més estrictes directrius europees de seguretat.

A Sonoritzacions Polo disposem d'equips de so i il.luminació de tots els formats per a fer discomòbils, parlaments, esdeveniments esportius, bodes i altres celebracions...


Demani'ns informació i cercarem sol·lució a les seves necessitats.


Et cases?

Disposem de discomòbils adaptades a celebracions nupcials.

Et sonoritzem la cerimònia, posem a la teva disposició la millor selecció de música ambiental durant l'aperitiu i et personalitzem el ball, amb diversos estils per adaptar-nos a totes les franges d'edat.


LES NOSTRES MARQUES
AKGALTOBlack SoundClay PakyJBL - CROWNELECTRO VOICE
ECLERJANDS
NEUTRIKPioneer
SHURE
YAMAHA
K&MMitsubishi
Optoma
Sennheiser
Chauvet
Airfull


SONORITZACIONS POLO

Carrer Tàrrega 51 - f
Balaguer - 25600 - (Lleida)

Tel. 699-94-96-30
info@sonoritzacionspolo.com